Tokyo

Masakazu Horiuchi Masakazu Horiuchi: Iron Works from the 1950s

1994/3/7–3/26

Critique : Masakazu Horiuchi (The Sculpture of Masakazu Horiuchi: Art Technique Now 10, Kawade Shodo Shinsha, 1978, reprinted from a section of the preface)